Audity/ Hodnocení souladu

Audity systémů managementu

Úkolem je:

 • Určit shodu příslušného systému managementu auditované organizace s kritérii auditu příslušného managementu,
 • určit shodu praxe s požadavky specifikovanými v platných postupech příslušného systému managementu na jednotlivé prvky a záznamy,
 • má za úkol zjištění účinnosti a funkčnosti vybrané části systému pro splnění cílů na pracovištích,
 • sleduje splnění legislativních požadavků a poskytuje příležitost pro zlepšování příslušného systému managementu.

Realizace auditu příslušného systému managementu organizace obsahuje:

 • Naplánování Programu auditů, nadefinování Mapy auditu,
 • vytvoření či využití Vašeho auditního dotazníku (Check - listů),
 • pomoc při složení auditního týmu (v tom případě, že náš konzultant je v roli Vedoucího auditora a Vaši interní auditoři pak auditoři jako členové auditního týmu),
 • přípravu auditu - tvorba Plánů auditů,
 • provedení auditu v rozsahu auditu dokumentace a všech procesů, které mají vliv na systém managementu a mají být efektivně uplatňovány. Náš auditor prověřuje a hodnotí, jak je systém managementu v organizaci aplikován, udržován a zlepšován. V průběhu auditu jsou pak dokumentačně zachyceny všechny skutečnosti do auditního dotazníku (check-listů) a možné neshody a doporučení jsou definovány na příslušných formulářích,
 • uzavření auditu - zpracování Zprávy z auditu,
 • následná kontrola realizace navržených a schválených opatření k nápravě a preventivní opatření naším konzultantem, realizovaný formou provedení kontrolních auditů a zpráv z těchto dnů.

Naše kvalifikace:

 • Auditor QMS vydané ČSJ
 • Auditor EMS vydané ČSJ
 • Auditor OHSMS vydané ČSJ
 • Auditor HACCP vydané EuCB
 • Auditor bezpečnosti informací vydaný EuCB
 • Manažer QMS vydané ČSJ
 • Manažer EMS vydané ČSJ
 • Manažer OHSMS vydané ČSJ
 • Interní auditor systémů QMS
 • Interní auditor IATF 16949
 • Interní auditor systémů EMS
 • Interní auditor OHSMS
 • Interní auditor SA 8000
 • Interní auditor EnMS dle ISO 50001

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!

 

Audity BOZP/PO – hodnocení souladu

Naše společnost provádí nezávislé prověrky BOZP – požární preventivní prohlídky jako formu hodnocení souladu/auditů plnění těchto požadavků v rozsahu určeném objednatelem či dle komplexních závazných a jiných požadavků, které jsou relevantní k výkonu činnosti organizace klienta.

Naše kvalifikace:

 • Odborná způsobilost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti PO dle zákona č. 133/1985 Sb.
 • Auditor OHSMS vydané ČSJ
 • Manažer OHSMS vydané ČSJ
 • Interní auditor OHSMS

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!

 

 

Audity EKO – hodnocení souladu

Naše společnost provádí nezávislé audity stavu zajištění podnikové ekologie jako formu hodnocení souladu/prověrek plnění těchto požadavků v rozsahu určeném objednatelem či dle komplexních závazných a jiných požadavků, které jsou relevantní k výkonu činnosti organizace klienta.

Naše kvalifikace:

 • Osoba odborně způsobilá pro nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi dle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.
 • Odpadový hospodář dle zákona č. 541/2020 Sb.
 • Auditor EMS vydané ČSJ
 • Manažer EMS vydané ČSJ
 • Interní auditor systémů EMS

 

VÝŠE UVEDENÉ AUDITY PROVÁDÍME JAKO AUDITY PRVNÍ STRANOU (TJ. MÍSTO VAŠICH VLASTNÍCH INTERNÍCH AUDITORŮ), TAK DRUHOU STRANOU, KDY MŮŽEME PROVÁDĚT AUDITY VAŠICH DODAVATELŮ, V PŘÍPADĚ, ŽE NEMÁTE ZDROJE PRO JEJICH PROVEDENÍ.

 

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!