Provádění zkoušek těsností záchytných jímek

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách požaduje v § 39 odst. 4 písm. d) provádět nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek. Jsme osobami odborně způsobilými pro provádění zkoušek a jsme uvedeni na stránkách Ministerstva životního prostředí. Máme zpracovanou metodiku pro provádění těchto zkoušek včetně potřebné techniky.

Norma pro samotné provádění zkoušek vodotěsnosti nádrží je ČSN 75 0905 z dubna 2014, která, mimo jiné, nově požaduje, pro provádění zkoušek těsnosti nádrží na agresivní kapaliny nebo na kapaliny s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod, vykonání zkoušky zkušebním technikem s kvalifikací podle ČSN ISO 9712 – Obor zkoušení těsnosti LT. Dále provádíme zkoušky těsnosti dle normy ČSN 75 3415 pro nádrže pro skladování ropných produktů.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

  • Počet a umístění nádrží, potrubí apod.

 

Předpokládaný termín: dle dohody.

 

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!