Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP na staveništi

Jsme osoby odborně způsobilé pro provádění této činnosti v souladu s § 146 až 18 zákona č. 309/2006 Sb. Činnost koordinátora realizujeme v rozsahu: 

KDY JSTE POVINNI USTANOVIT KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI, ZPRACOVAT PLÁN BOZP, POSLAT OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ?

V období přípravy stavby: 

 • Dáváme podněty a doporučujeme technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, poskytujeme odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP,
 • zpracováváme Plán BOZP, zajišťujeme jeho odsouhlasení všemi zhotoviteli,
 • zpracováváme požadavky na BOZP při práci při udržovacích pracích.

V období realizace stavby: 

 • Koordinujeme spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
 • dáváme podněty a na vyžádání zhotovitele doporučujeme technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací,
 • spolupracujeme při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
 • sledujeme provádění prací na staveništi, upozorňujeme na zjištěné nedostatky a požadujeme bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
 • kontrolujeme zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
 • spolupracujeme se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,
 • zúčastňujeme se kontrolní prohlídky stavby, k níž jsme přizváni stavebním úřadem,
 • navrhujeme termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizujeme jejich konání,
 • sledujeme, zda zhotovitelé dodržují plán a projednáváme s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
 • provádíme zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozorňujeme zhotovitele, a dále zapisujeme údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!