Podniková ekologie

Podniková ekologie

V týmu kvalifikovaných poradců Vám poskytneme komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí pro Vaší organizaci v rozsahu zpracování dokumentace eko, praktického zajištění výkonu podnikového ekologa, odpadového hospodáře apod., školení, provádění auditů – hodnocení souladů v oblasti podnikové ekologie v níže uvedeném rozsahu:

Odpadové hospodářství

Zpracování směrnice odpadového hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb. a předpisů navazujících, vedení průběžné evidence odpadů, zpracování základního popisu odpadů, zpracování ročního hlášení, vyžádání si kopií dokladů oprávněných osob, zpracování označení sběrných nádob, vedení ILNO, OLPNO, zpracování základních popisů odpadů/ písemných informací, zpracování statistického hlášení o produkci odpadů a další odborné poradenství v této oblasti, účast na kontrolách orgánů státní správy, komunikace s orgány státní správy, informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti.

Nakládání s obaly

Zpracování směrnice pro nakládání s obaly dle zákona č. 477/2001 Sb. a předpisů navazujících, přihlášení ke společnosti EKOKOM či zapsání do Seznamu osob, zpracování hlášení obalů, spolupráce při zajištění zpětného odběru obalů, spolupráce při značení obalů, účast na kontrolách orgánů státní správy, komunikace s orgány státní správy, informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti.

Ochrana ovzduší

Zpracování směrnice pro ochranu ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. a předpisů navazujících, vyřizování povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů znečištování ovzduší, zpracování evidence zdrojů znečišťování ovzduší, zpracování provozních řádů, zpracování ročních hlášení, zpracování poplatkového hlášení, zajištění měření emisí, účast na kontrolách orgánů státní správy, komunikace s orgány státní správy, informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti.

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Zpracování směrnice pro nakládání s CHLS dle zákona č. 350/2011 Sb. a nařízení Evropského parlament a Rady č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP) a předpisů navazujících, zajištění a revize bezpečnostních listů, zpracování písemných pravidel, školení, vedení evidence nakládání s CHLS, školení v oblasti nakládání s CHLS s H větami: H300, H310, H330, registrace v systému CHLAP, účast na kontrolách orgánů státní správy, komunikace s orgány státní správy, informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti.

Prevence havárií

Zpracování protokolárního zařazení dle zákona č. 224/2015 Sb. a předpisů navazujících - provedení analýzy druhů a množství nebezpečných chemických látek a směsí dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a směsmi - zpracování, zhodnocení rizik závažné havárie, případně zpracování Bezpečnostního programu prevence závažné havárie, zpracování Bezpečnostní zprávy, zpracování Vnitřního havarijního plánu či Vnějšího havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, spolupráce při odstraňování následků havárií, spolupráce při řešení starých ekologických zátěží, zpracování žádosti o udělení integrovaného povolení.

Nakládání s vodami

Zpracování koncepce nakládání s vodami v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. a předpisů navazujících, zpracování provozních a manipulačních řádů vodohospodářských děl, zpracování žádostí o souhlas k vypouštění odpadních vod či čerpání vod, zpracování poplatkových hlášení a přiznání, zpracování ročních hlášení, zajištění měření kvality vypouštěných odpadních vod, čerpaných vod, zpracování havarijních plánů, povodňových plánů, provádění měření těsnosti záchytných van, jímek, nádrží, účast na kontrolách orgánů státní správy, komunikace s orgány státní správy, informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti, havarijní plán.

Hlášení do IRZ

Zpracováváme hlášení do IRZ o únicích a přenosech dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 a zákona č. 25/2008 Sb.

Ekologická újma

Vyhodnocení ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb. a navazujících předpisů v rovině základního hodnocení rizik ekologické újmy, případně podrobného hodnocení rizik ekologické újmy.

IPPC

Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení a všech dalších potřebných úkonů v rámci IPPC dle zákona č. 76/2002 Sb. a navazujících předpisů.

Ostatní

Zpracování EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a navazujících předpisů.

 

Naše služby v oblasti podnikové ekologie poskytujeme například níže uvedeným způsobem:

Varianta I.:

V rámci této varianty odborný poradce - ekolog zajistí u klienta soulad činností společnosti s platnými právními a jinými požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. Dále pak je provedeno školení vybraných pracovníků klienta, kteří se budou podílet na neustálém zajišťování plnění právních norem ve společnosti a tito pracovníci jsou následně prakticky zaučeni pro pozdější zajišťování této činnosti.

Při výběru této varianty má klient jistotu zajištění souladu plnění legislativy ČR v oblasti ochrany životního prostředí a má zaučen vhodný dostatek pracovníků pro stálé udržování tohoto stavu.

Varianta II.:

V rámci této varianty provedou odborní poradci činnosti Varianty I. a dále se zaměří na stálé udržování souladu aspektů činnosti společnosti s právními a jinými normami v oblasti ochrany životního prostředí - to znamená, že jsou klientovi vedeny požadované evidence, jsou vyplňovány a podávány příslušná hlášení, žádosti apod. Je zajišťován kontakt se státní správou. Klient je informován o novinkách v oblasti ekologie. Klientovi jsou dále zpracovány další i nepovinné dokumentované postupy pro zajištění ochrany životního prostředí. Tyto činnosti jsou podporovány pravidelnými nezávislými ekologickými audity na všech pracovištích klienta. Jsou zpracovávány zprávy z auditů, v průběhu těchto auditů jsou stanovovány nápravy a opatření k nápravě.

Samozřejmostí vzájemné spolupráce je i realizace jiné konzultační a poradenské činnosti ve vtahu k souvisejícím právním normám.

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!