Požární ochrana (PO)

Odborný rozsah služeb v oblasti požární ochrany:

 • ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PO
 • ŠKOLENÍ V OBLASTI PO
 • PROVÁDĚNÍ AUDITŮ - POŽÁRNÍ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY - HODNOCENÍ SOULADU PO

v níže uvedeném rozsahu:

 • Prověření začlenění do kategorie činností podle požární nebezpečnosti a stanovené dokumentace z provedení začlenění do kategorie podle požární nebezpečnosti,
 • zpracování návrhu stanovení organizace zabezpečení PO s ohledem na míru požárního nebezpečí,
 • zpracování, kontrola aktualizace dokumentace PO v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcí vyhláškou odpovídající požárnímu nebezpečí objednatele, a to zejména požární knihy,
 • doporučování potřebného množství a druhů vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti,
 • doporučování opatření potřebných pro udržování požární techniky, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení v provozuschopném stavu,
 • doporučování opatření z vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, vedení dokumentace o požárech, oznámení územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech provozovaných objednatelem nebo v jím vlastněných či užívaných prostorách,
 • zajištění povinností pro udržování volných příjezdových komunikací, nástupní plochy pro požární techniku, únikových cest, volných přístupů k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
 • konzultace k označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu z PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení,
 • kontrola dodržování předpisů o PO a navrhovat opatření z odstranění zjištěných závad,
 • provádění školení zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., odborná přípravy požárních hlídek a preventistů, obsluhy ohlašovny požárů apod.,
 • zajišťování metodické pomoci při organizaci a provádění cvičných požárních poplachů,
 • účast na kontrolách plnění povinností na úseku PO prováděné orgány státního požárního dozoru,
 • spolupráce s orgány státního požárního dozoru pro provádění požárně technické expertizy ke zjištění příčin případného požáru.

ODBORNÝ ROZSAH SLUŽEB V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Varianta I.:

V rámci této varianty odborný poradce - osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany zajistí u klienta soulad činností Vaší organizace s platnými právními a jinými požadavky v této oblasti. Dále pak je provedeno školení vybraných pracovníků klienta, kteří se budou podílet na neustálém zajišťování plnění právních norem ve společnosti a tito pracovníci jsou následně prakticky zaučeni pro pozdější zajišťování požární ochrany v rámci pravidel daných právními předpisy. Níže je uveden základní rozsah činností této varianty spolupráce:

 • Vstupní analýza souladu s právními a jinými požadavky v oblasti PO,
 • zpracování komplexní dokumentace PO,
 • zpracování osnovy školení a proškolení pracovníků dle výsledků požárního začlení objektu (základní školení pracovníků, školení vedoucích pracovníků, školení požární hlídky, školení požárního preventisty, vstupní/ řadová školení, školení obsluhy ohlašovny požáru apod.),
 • odborná pomoc při implementaci požadavků oblasti PO v provozu,
 • provedení požárních preventivních prohlídek v periodě dle zařazení.

Při výběru této varianty má klient jistotu zajištění souladu plnění legislativy ČR v oblasti požární ochrany a má zaučen vhodný dostatek pracovníků pro stálé udržování tohoto stavu.

Varianta II.:

V rámci této varianty provedou odborní poradci činnosti Varianty I. a dále se zaměří na NÁSLEDNÉ STÁLÉ UDRŽOVÁNÍ SOULADU aspektů činnosti společnosti s právními a jinými normami v oblasti požární ochrany, to znamená, že je s klientem prováděna kontrola pracoviště, kontrola a zajištění odborných činností jako například revize, kontroly věcných prostředků požární ochrany a stabilního a polostabilního hasícího zařízení, je vedena požární kniha, jsou vyplňovány a podávány příslušná hlášení, žádosti, jsou realizována havarijní cvičení a je poskytnuta odborná pomoc při vyšetřování příčin vzniku požáru atd. Je zajišťován kontakt se státní správou. Klient je informován o novinkách v oblasti požární ochrany. Klientovi jsou dále zpracovány další i nepovinné dokumentované postupy pro zajištění této oblasti. Tyto činnosti jsou podporovány pravidelnými nezávislými požárními audity na všech pracovištích klienta. Jsou zpracovány zprávy z těchto auditů, v průběhu těchto auditů jsou stanovovány nápravy a opatření k nápravě.

Samozřejmostí vzájemné spolupráce je vystavení osvědčení o zajišťování dozoru nad plněním požadavků požární ochrany, jakož i realizace jiné konzultační a poradenské činnosti ve vtahu k souvisejícím právním normám.

Samozřejmostí vzájemné spolupráce je i realizace jiné konzultační a poradenské činnosti ve vtahu k souvisejícím právním normám.

V případě, že, máte zájem o nabídku, kontaktujte nás !