Bezpečnost práce (BOZP)

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce v:

 • TVORBA DOKUMENTACE
 • ŠKOLENÍ BOZP
 • PROVÁDĚNÍ AUDITŮ – PROVĚRKY BOZP – HODNOCENÍ SOULADU

A to v níže uvedeném rozsahu:

 • Zpracování, následná aktualizace, školení, audity pracovních rizik dle zákona  č. 262/2006 Sb.
 • Zpracování, následná aktualizace, školení, audity v oblasti vhodného uspořádání a vybavení pracoviště a pracovního prostředí v souladu s z. č. 262/2006 (§101,102) Sb. Zákoník práce, z. č. 309/2006 Sb., (§2,3,7) ) o BOZP, vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky z zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a dalšími právními předpisy dané oblasti.
 • Zpracování, následná aktualizace, školení, audity v oblasti vhodného použití bezpečnostních značek a signálů dle z. č. 262/2006 Sb. (§101,102) Zákoník práce, z.  č. 309/2006 Sb., (§6) o BOZP, NV č. 375/217 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.
 • Zpracování, následná aktualizace, školení, audity v oblasti výrobních a pracovních prostředků a zařízení v rozsahu z. č. 262/2006 Sb., §101,§102 Zákoníku práce, z.  č. 309/2006 Sb. §4 o BOZP, vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky z zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV č. 591/2006 Sb., NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, vyhl. č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, vyhlášky z technickým zařízením č. 18/1979 Sb., 19/1979 Sb., 73/2010 Sb., 21/1979 Sb., 85/1978 Sb., 91/1993 Sb. vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
 • Zpracování, následná aktualizace, školení, audity v oblasti organizace práce a pracovní postupy - z. č. 262/2006 Sb., §101,§102 Zákoník práce, z. č. 309/2006 Sb. § 5, 12, §13 - 18 Zákon, BOZP, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhl. č. 180/2015 Sb. zakázané práce další odborové předpisy např. NV č. 27/2002 Sb., NV č. 339/2017 Sb.
 • Zpracování, následná aktualizace, školení, audity v oblasti OOPP, mycí čistící a desinfekční prostředky - ZP č. 262/2006 Sb., §104 Zákoník práce, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci, Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
 • Zpracování, následná aktualizace, školení, audity v oblasti rizikových faktorů pracovních podmínek - ZP č. 262/2006 Sb.,§102 Zákoník práce, z. č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, provádění vyhl. č. 79/2013 Sb., z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, NV č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli , vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, NV č. 567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, NV č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
 • Zpracování, aktualizace, školení, audity v oblasti pracovních úrazů a nemoci z povolání - ZP č. 262/2006 Sb., §105 Zákoník práce, NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu…

Rozsah námi zpracovávané dokumentace BOZP (operativně upravený dle charakteru činností klienta):

 • Postup a samotné vyhodnocení pracovních rizik,
 • kategorizace prací,
 • postup k provádění smluvní lékařské péče,
 • traumatologický plán,
 • postup k řízení pracovních úrazů, kniha pracovních úrazů,
 • postup k používání bezpečnostních značek,
 • postup k zákazu používání alkoholu a jiných návykových látek, postup pro školení BOZP,
 • postup pro plánování a provádění školení, osnovy školení,
 • postup k zakázaným pracím těhotným a kojícím do devátého měsíce, mladistvým …,
 • postup pro poskytování OOPP, čistících, mycích a desinfekčních prostředků, postup na poskytování ochranných nápojů,
 • postup provádění prověrky BOZP a jiné kontroly BOZP,
 • postupy pro práci s CHLS, písemná pravidla,
 • postupy pro kontroly pracovišť,
 • dopravně provozní řád,
 • skladové řády,
 • místní provozní bezpečnostní předpisy pro technická zařízení umístěná v areálu společnosti.

Organizace práce v rámci poskytování služeb BOZP:

Vedení společnosti ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP provede vstupní nezávislou analýzu stavu zajištění BOZP ve Vaší organizaci. Na základě tohoto nezávislého úvodního přezkoumání stávající situace zpracuje vedení "QEMS" s.r.o. nabídku s navržením vhodných variant řešení dané problematiky ve Vaši organizaci s předpokládanou časovou a finanční náročností. Mezi základní úrovně spolupráce s námi patří níže uvedené varianty, které je možné kombinovat.

Varianta I.:

V rámci této varianty odborný poradce - osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP zajistí u klienta soulad činností Vaší organizace s platnými právními a jinými požadavky v této oblasti. Dále pak je provedeno školení vybraných pracovníků klienta, kteří se budou podílet na neustálém zajišťování plnění právních norem ve společnosti a tito pracovníci jsou následně prakticky zaučeni pro pozdější zajišťování BOZP v rámci pravidel daných právními předpisy. Níže je uveden základní rozsah činností této varianty spolupráce:

 • Vstupní analýza souladu s právními a jinými požadavky v oblasti BOZP,
 • zpracování komplexní dokumentace BOZP,
 • zpracování osnovy školení a proškolení pracovníků dle (základní školení pracovníků,
 • školení vedoucích pracovníků, vstupní/ řadová školení - online školení - E-learning,
 • odborná pomoc při implementaci požadavků oblasti BOZP v provozu,
 • provedení roční prověrky BOZP.

Při výběru této varianty má klient jistotu zajištění souladu plnění legislativy ČR a EU v oblasti BOZP a má zaručen vhodný dostatek pracovníků pro stálé udržování tohoto stavu svépomocí či částečnou svépomocí.

Varianta II.:

V rámci této varianty provedou odborní poradci činnosti Varianty I. a dále se zaměří na stálé udržování souladu aspektů činnosti společnosti s právními a jinými normami v oblasti BOZP, to znamená, že je s klientem prováděna kontrola pracoviště, kontrola a zajištění odborných činností jako například revize, kontroly vyhrazených i nevyhrazených zařízení ve spolupráci s dodavatelskými odbornými organizacemi, jsou vyplňovány a podávány příslušná hlášení, žádosti, jsou realizována havarijní cvičení z poskytnutí první pomoci a je poskytnuta odborná pomoc při vyšetřování příčin pracovního úrazu atd. Je zajišťován kontakt se státní správou. Klient je informován o novinkách v oblasti BOZP. Klientovi jsou dále zpracovány další i nepovinné dokumentované postupy pro zajištění této oblasti. Tyto činnosti jsou podporovány pravidelnými nezávislými bezpečnostními audity na všech pracovištích klienta. Jsou zpracovávány zprávy z těchto auditů, v průběhu těchto auditů jsou stanovovány nápravy a opatření k nápravě.

Samozřejmostí vzájemné spolupráce i realizace jiné konzultační a poradenské činnosti ve vztahu k souvisejícím právním normám.

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!