Dohoda ADR

Dohoda ADR

Týká se účastníků v celém řetězci jak odesílatele, dopravce, tak také i příjemce!

1)  Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě (dále jen „odesílatel“) je při přepravě nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR

 • Předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,
 • zatřídit a předat k přepravě pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena,
 • předat nebezpečné věci k přepravě pouze, jsou-li dodržena ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí,
 • dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky,
 • použít z balení nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly,
 • zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí nápisy a bezpečnostními značkami,
 • označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 • ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
 • zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a
 • uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.

2)  Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen v souladu s Dohodou ADR

3)  Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí (dále jen „příjemce“) je při přepravě nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR

4)  Povinnosti dopravce, odesílatele a příjemce musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní potřeby:

 • Zajistit, aby v dopravní jednotce byly při přepravě řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,
 • zajistit, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla použita dopravní jednotka k tomu způsobilá a vybavená předepsanými doklady,
 • zajistit, aby přepravu prováděla pouze osádka dopravní jednotky složená z držitelů odpovídajících osvědčení,
 • převzít z přepravě a přepravovat pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena,
 • zajistit dodržení ustanovení o nakládce, včetně zákazu společné nakládky, vykládce, manipulaci, zajištění nákladu, provozu dopravní jednotky a dozoru nad ní,
 • zabránit úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí a nepřevzít k přepravě nebezpečné věci, u nichž je jejich obal poškozený nebo netěsný,
 • zajistit, aby v případě nehody nebo mimořádné události členové osádky vozidla provedli opatření uvedená v písemných pokynech pro řidiče vozidla,
 • provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 • převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 • používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou,
 • dodržet ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí,
 • vybavit dopravní jednotku hasicími přístroji,
 • ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a,
 • uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady,
 • ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
 • dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekontaminaci vozidla,
 • zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a
 • uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!