HACCP / ISO 22000 / FSSC 22000 / BRC / IFS

Systém HACCP

Naše společnost již více jak 15 let zavádí systém HACCP. V odkazu uvádíme způsob a rozsah výstavby systému  HACCP a systému managementu bezpečnosti potravin (dále jen SMBP) dle normy ISO 22000.

Systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) v překladu systém stanovení kritických kontrolních bodů je nástrojem pro zajištění kvality a především pak bezpečnosti potravin, krmiv apod. v celém výrobním řetězci od prvovýrobců surovin a vstupních materiálů až po distribuci finálnímu zákazníkovi - spotřebiteli.

Tuto oblast ošetřuje především příslušná právní úprava:

 • Povinnost určit kritické body (HACCP) ve výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu ukládá všem výrobcům potravin § 3, odst. 1, písm. j) zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, v plném znění zákona č. 456/2004 Sb.,
 • povinnost určit kritické body ve stravovacích službách ukládá § 24 odst. c) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a blíže ji specifikuje příloha 4 z vyhlášce č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.

HACCP zahrnuje 7 základních principů:

 • Provedení analýzy nebezpečí.
 • Stanovení kritických bodů.
 • Stanovení znaků a kritických mezí v kritických bodech.
 • Vymezení systému sledování v kritických bodech.
 • Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod.
 • Zavedení ověřovacích postupů.
 • Zavedení evidence a dokumentace.

Systém kritických bodů je nutné aplikovat do celého potravního řetězce, neboť prodejci se musí spoléhat na výrobce, výrobci na dodavatele surovin, dodavatelé surovin na prvovýrobce, přepravce atd.

Historie HACCP

Systém HACCP byl vyvinut pro Americký úřad pro kosmonautiku (NASA) v šedesátých letech. Pomocí tohoto systému se vyráběly maximálně bezpečné potraviny pro kosmonauty. V sedmdesátých letech HACCP se pomalu rozšiřoval do některých zpracovatelských potravinářských podniků a v roce 1985 doznal širšího využití v potravinářském průmyslu, když ho Mezinárodní komise pro mikrobiologické specifikace potravin (ICMSF) doporučila pro kontrolu mikrobiologických rizik v potravinářském průmyslu. Postupně se tak systém rozšířil do Kanady, Austrálie a později i do Evropy.

Celosvětového uznání dosáhl systém HACCP tím, že na společném zasedání komise pro Codex Alimentarius (Potravní kodex) mezinárodních organizací FAO (Organizace pro potraviny a zemědělství Spojených národů) a WHO (Světová zdravotnická organizace) v roce 1993 byl schválen dokument "Kodexová směrnice pro aplikaci systému HACCP v praxi".

Tento předpis se stal základem pro směrnici, regulující systém HACCP a rámci Evropské unie -Směrnice 93/43/EHS Rady ze 14. června 1993.

Princip zavádění systému HACCP uvádíme níže:

               

V tomto systému jsou definovány, monitorovány, měřeny a vyhodnocovány kritické kontrolní body a kontrolní body formou stanovení Plánu HACCP, jeho následného verifikování a validování.

Rozsah služeb:

 • Provedení vstupní analýzy stávajícího stavu s vyspecifikováním zjištění, která jsou potřebná zrealizovat pro plnění právních požadavků ČR a EU v této oblasti,
 • vypracování příručky systému HACCP,
 • provedení analýzy nebezpečí a charakteristiky rizika konkrétní výroby,
 • stanovení kritických a kontrolních bodů v používané technologii, určení sledovaných znaků, četnosti a způsobu jejich kontroly,
 • vypracování vývojových diagramů a specifikace výrobků,
 • stanovení ovládacích i nápravných opatření,
 • specifikace povinné dokumentace a způsobu její evidence – například Plán sanitace, technologické postupy apod.,
 • stanovení ověřovacích systémů,
 • provedení interního auditu v rámci ověřovacích postupů v souladu s platnými právními a jinými požadavky,
 • posouzení připravenosti provozovny k získání Certifikátu systému HACCP v souladu s všeobecnými požadavky Ministerstva zemědělství ČR v případě zájmu klienta o tuto certifikaci.

Následné udržování probíhá v případě zájmu klienta v rovině pravidelných ročních školení zaměstnanců z oblasti HACCP, provedení auditu provozovny, potvrzení vývojového diagramu, úprava analýzy rizik v návaznosti na případnou výrobní změnu.

 

 

Systém managementu bezpečnosti potravin dle ISO 22000 / FSSC ISO 22000 / BRC / IFS

Již více jak 12 let stavíme systémy managementu bezpečnosti potravin (dále jen SMBP) kvalitně s vysokou přidanou hodnotou pro Vaší organizaci obecná charakteristika naší práce.

Při výstavbě systému vycházíme ze základních všeobecných principů systému SMBP.

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE.

Bezpečnost potravin - Systém managementu bezpečnosti potravin podle ISO 22000
 

Bezpečnost potravin souvisí s přítomností nebezpečí v potravině v době její konzumace. Vzhledem k tomu, že nebezpečí se může vyskytnout v jakémkoliv článku potravinového řetězce, je nutné zavést odpovídající řízení v celém potravinovém řetězci.

Z výše uvedeného požadavku vyšla v roce 2005 norma ISO 22000 a jako taková je založena na principech normy ISO 9001:2000 s doplněním požadavků zavedení systému HACCP. Tato norma je určena celému potravinářskému sektoru od prvovýrobků, po obchodníky, skladovatele, dopravce až k místě uložení u zákazníka do doby spotřeby. V ČR je již delší dobu platná příslušná legislativa ošetřující tuto oblast - viz výše uvedeno, která bude samozřejmě vzata v úvahu při výstavbě tohoto systému.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin, jež spojuje všeobecně uznávané klíčové prvky zajišťující bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci až do okamžiku jeho konečné konzumace:

 • Interaktivní komunikace,
 • managementu systému,
 • programy nezbytných předpokladů,
 • zásady HACCP.

Tato mezinárodní norma sjednocuje zásady systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) a kroky k jeho zavedení zpracované společností kodex Alimentarius. Pomocí auditovatelných prvků spojuje tyto požadavky s požadavky Programu nezbytných předpokladů.

Tato norma vyžaduje, aby nebezpečí, u kterých lze odůvodněně jejich výskyt v potravinovém řetězci očekávat včetně nebezpečí, která lze spojovat s typem použitého procesu a zařízení, byla identifikována a posouzena. Tím poskytuje prostředky ke stanovení a zdokumentování toho, proč určitá identifikovaná nebezpečí v konkrétní organizaci řídit a jiná ne.

Zavedení tohoto systému má nesporné přínosy pro vlastní podnik z těchto důvodů:

 • Výrazné zvýšení konkurenceschopnosti podniku, jakož i zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu my - zákazník,
 • řízení podniku k bezpečnosti potravin se stává know-how podniku, které je neustále rozvíjeno,
 • podnik je orientován na dlouhodobé zisky a jejich maximalizaci, s ohledem na bezpečnost potravin,
 • snížení počtu reklamací - především pak v oblasti poškození zdraví konečného spotřebitele,
 • rozšíření možností na trhu, neboť norma je platná a tím i srozumitelná pro partnery na celém světě,
 • přinese zlepšení komunikace v podniku a tím i lepší krizový management,
 • ISO 22000 je postavena obdobně jako ISO 9001 ( management kvality ) a ISO 14001 (management životního prostředí), jejich propojení nepřináší problémy a usnadňuje průhlednost a řiditelnost procesů firmy. 
1. etapa: Výstavba SMBP dle ISO 22000 + FSSC ISO 22000 / BRC / IFS – spolupráce do získání certifikátu

1) Úvodní přezkoumání SMBP

Celkové prověření stavu SMBP ve Vaší organizaci, vypracování zprávy z úvodního přezkoumání daného systému, ve které budou dány doporučení k realizaci nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušné normy a s legislativními a jinými požadavky a specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím systémem a požadavky norem řady SMBP.

V rámci vstupní analýzy se zaměříme na stav plnění právních a jiných požadavků v oblasti potravinářského práva a to zejména:

 • Plnění správné výrobní praxe,
 • plnění správné hygienické praxe,
 • plnění správné distribuční praxe,
 • stav HACCP,
 • stav proškolení pracovníků,
 • stav vedení záznamů a dodržování požadavků v této oblasti.

2) Informační seminář SMBP pro vrcholové a střední vedení Vaší organizace a pro řadové pracovníky:

Bude provedeno našimi lektory školení SMBP, které bude zaměřeno svým obsahem a rozsahem pro střední a vrcholový management vaší organizace a pro řadové pracovníky. Účastníkům školení budou předány OSVĚDČENÍ o účasti na školení. Školení bude probíhat za pomoci vizualizace (dataprojektor, meotar atd.).  

3) Etapa tvorby dokumentace SMBP

Odborný poradce provede zhodnocení a revizi stávající dokumentace vaší organizace a zpracuje relevantní dokumentaci SMBP za asistence vašich odpovědných pracovníků. Bude zpracována dokumentace SMBP I., II. a III. vrstvy. Poradce zapracuje připomínky do dokumentů I. - III. vrstvy. Provedeme grafické zpracování a následně provedeme vydání a distribuci dokumentace ve vaší organizaci.
Bude zpracována Příručka SMBP, dále pak navazující směrnice obsahující analýzu HACCP, pracovní postupy, sanitační řád, organizační řád atd.

4) Implementace požadavků SMBP

V rámci této etapy vás poradce ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace provede implementační fází, kdy pod vedením poradce budou zpracovány potřebné záznamy dle požadavků EMS. V rámci tohoto systému vám zpracujeme z hlediska SMBP:

 • Systém HACCP,
 • systém správné výrobní praxe,
 • systém správné hygienické praxe.

V rámci pravidelných návštěv Vás metodicky vedeme v rámci plnění právních požadavků HACCP, správné výrobní a hygienické praxe. 

5) Provedení interních auditů SMBP

Následně provedeme kompletně interní audity SMBP dle požadavků ČSN EN ISO 19011 ve spolupráci s jmenovanými interními auditory Vaší organizace. Bude zpracován program auditů, plán interních auditů, auditní dotazník, zpráva z auditu, následně bude proveden kontrolní audit pro uzavření zjištění z interního auditu. V rámci interního auditu bude prověřeno:

 • Plnění správné výrobní praxe,
 • plnění správné hygienické praxe,
 • plnění správné distribuční praxe,
 • stav HACCP,
 • stav proškolení pracovníků,
 • stav vedení záznamů a dodržování požadavků v této oblasti.

6) Provedení kontrolních auditů s vazbou na kontrolu realizace nápravných a preventivních opatření a konečná kontrola projektu

Poradce provede kontrolní audity pro odstranění neshod a pro realizaci doporučení vydaných poradcem ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace. Provedeme konečnou kontrolu projektu, zpracujeme zprávu o stavu SMBP - přezkoumání systému.

7) Účast na certifikačním procesu

V této etapě se budeme účastnit auditu prvního a druhého stupně v rámci certifikačního procesu SMBP a poskytneme odbornou pomoc při obhajobě SMBP.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

2. etapa: Následné udržování a zlepšování SMBP dle ISO 22000 / FSSC ISO 22000 /BRC / IFS – spolupráce po získání certifikátu

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Tyto služby provádíme i klientům, u kterých jsme SMBP nestavěli, avšak chtějí změnit dosavadní poradenskou společnost.

V rámci této služby provedeme ve Vaší organizaci:

 • Interní audity,
 • poskytneme Vám odborné konzultace,
 • uspořádáme školení ve Vaší organizaci,
 • zaktualizujeme registry, cíle a navazující dokumentaci,
 • obhájíme Vám i v dalších letech certifikát.

Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsme připraveni Vám pomoci.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací pro udržování a zlepšování OHSMS zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

 • Velikost a organizační členění organizace,
 • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění,
 • předmět a rozsah výstavby systému managementu,
 • rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu.

Způsob platby:

Dle dohody - navrhujeme: Platba jedenkrát měsíčně po odvedení výkonu (výpočet: Celkové částky: počet měsíců zavádění systému managementu) či platba po ukončení jednotlivých etap výstavby daného systému managementu. Splatnost faktury 14 - 30 dnů či dle individuální dohody s klientem.

Garance:

V současné době máme 100 % úspěšnost při certifikačních auditech všech systémů.

V případě nedoporučení k certifikaci v rámci certifikačního auditu certifikačním orgánem způsobený zaviněním ze strany Zhotovitele, je dána garance následného bezplatného odstranění neshod s cílem následné úspěšné certifikace, která je podložena poslední splátkou dle výše navrženého způsobu platby.

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři "QEMS" s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

 

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás !