ISO 14001/ EMAS

Výstavba systému environmentálního managementu dle ISO 14001

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce:

 

1. etapa: Výstavba EMS dle ISO 14001 – spolupráce do získání certifikátu

1) Úvodní přezkoumání stavu EMS

V této etapě provedeme celkové prověření stavu EMS ve Vaší společnosti formou prověření všech prvků normy ISO 14001 a především pak stavu plnění požadavků v oblasti podnikové ekologie, vše je zpracováno do zprávy z úvodního přezkoumání EMS v níže uvedeném rozsahu včetně ošetření systémových prvků:

 • Analýza stavu Kontextu organizace EMS,
 • analýza komunikace se zainteresovanými stranami z pohledu EMS,
 • analýza stavu registru závazných požadavků,
 • analýza stavu rozsahu systému,
 • analýza procesního řízení EMS, nastavení účinnosti a efektivnosti EMS,
 • analýza stavu rizik a příležitostí EMS,
 • analýza stavu politiky a cílů a programů EMS,
 • analýza stavu personálního zajištění, pracovních náplní, školení z pohledu EMS,
 • analýza stavu řízení změn v oblasti EMS,
 • analýza stavu registru environmentálních aspektů,
 • analýza stavu vyhodnocení LCA,
 • analýza stavu metrologie v oblasti EMS,
 • analýza řízení dokumentovaných informací EMS,
 • analýza interní a externí komunikace EMS,
 • analýza havarijního připravenosti a reakce z pohledu EMS,
 • analýza monitorování a měření EMS,
 • analýza řízení neshod, nápravné opatření a zlepšování EMS,
 • analýza přezkoumání EMS,
 • analýza interních auditů EMS,
 • analýza hodnocení souladu EMS,
 • analýza provozu:
 1. Odpadové hospodářství (kontrola zpracování směrnice odpadového hospodářství, kontrola vedení průběžné evidence odpadů, kontrola zpracování základního popisu odpadů – písemných informací, kontrola zpracování ročního hlášení, kontrola kopií dokladů oprávněných osob, kontrola označení sběrných nádob, kontrola vedení ILNO, kontrola vedení OLPNO, kontrola zpracování statistického hlášení o produkci odpadů).
 2. Nakládání s obaly (kontrola zpracování směrnice pro nakládání s obaly, kontrola přihlášení ke společnosti EKOKOM či zapsání do Seznamu osob, kontrola zpracování hlášení obalů, kontrola zajištění zpětného odběru obalů).
 3. Ochrana ovzduší (kontrola zpracování směrnice pro ochranu ovzduší, analýza zdrojů znečišťování ovzduší, kontrola povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, kontrola zpracování evidence zdrojů znečišťování ovzduší – stálé a proměnné údaje, kontrola zpracování a schválení provozních řádů, kontrola zpracování ročních hlášení, kontrola zpracování poplatkového hlášení, kontrola zajištění měření emisí).
 4. Nakládání s chemickými látkami a směsmi (kontrola zpracování směrnice pro nakládání s CHLS, kontrola bezpečnostních listů, kontrola školení pro nakládání s vybranými CHLS, kontrola vedení evidence nakládání s CHLS, kontrola správného zacházení s CHLS ve výrobě).
 5. Prevence závažných havárií (kontrola zpracování protokolárního zařazení - provedení analýzy druhů a množství nebezpečných chemických látek a směsí dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a směsmi).
 6. Nakládání s vodami (kontrola zpracování koncepce nakládání s vodami, kontrola zpracování provozních řádů vodohospodářských děl, kontrola zpracování žádostí o souhlas k vypouštění odpadních vod, kontrola zpracování poplatkových hlášení a přiznání, kontrola zpracování ročních hlášení, kontrola zajištění měření kvality vypouštěných odpadních vod, kontrola zpracování a schválení havarijního plánu, kontrola protokolů o těsnosti záchytných jímek, kontrola záznamů z vizuální kontroly těsnosti skladů a skládek apod.).
 7. Hlášení do IRZ (kontrola do IRZ).
 8. IPPC.
 9. Ekologická újma – kontrola správnosti zpracování.
 10. Ostatní – kontrola plnění v oblasti nakládání s regulovanými látkami a kontrola plnění požadavků na měření účinnosti kotlů, případně klimatizací.

2) Informační seminář k EMS:

Vybraní pracovníci Vaší společnosti se zúčastní školení. Účastníkům budou předány skripta  a OSVĚDČENÍ o účasti na školení.

3) Etapa tvorby dokumentace EMS

Předpokládaný rozsah I. a II. vrstvy dokumentace EMS (pokud má společnost zaveden QMS dle ISO 9001/ IATF 16949, je většina dokumentů námi integrována do systému QMS):

 • Politika environmentu -  vhodné integrovat.
 • Cíle a programy environmentu - vhodné integrovat.
 • Kontext z pohledu EMS - vhodné integrovat.
 • Registr zainteresovaných stran EMS - vhodné integrovat.
 • Registr právních a jiných požadavků EMS - vhodné integrovat.
 • Registr rizika a příležitostí EMS - vhodné integrovat.
 • Registr environmentálních aspektů.
 • Registr monitorování a měření EMS.
 • LCA.
 • Příručka environmentu ( vhodné integrovat do Příručky kvality).
 • Organizační řád (bude doplněn o požadavky EMS).
 • Spisový, skartační a archivační řád (bude doplněn o požadavky EMS).
 • Řízení dokumentovaných informací   - vhodné integrovat.
 • Aktivita managementu, stanovení environmentálních aspektů, zpracování LCA, nastavení řízení změn EMS.
 • Personalistika, výcvik a vzdělávání - vhodné integrovat.
 • Interní audity EMS - vhodné integrovat.
 • Hodnocení souladu a vyhodnocení environmentálního profilu.
 • Monitorování a měření environmentálních aspektů.
 • Zlepšování, nápravná opatření - vhodné integrovat.
 • Nakládání s vodami.
 • Ochrana ovzduší.
 • Odpadové hospodářství, obaly.
 • Nakládání s CHLS.
 • Havarijní připravenost a reakce.
 • Školení dodavatelů z požadavků EMS, dodavatelské audity z pohledu EMS.

 

Provedeme veškeré grafické úpravy. Dokumentaci připravíme k vydání včetně všech potřebných formulářů. Provedeme ve spolupráci s Vámi vydání a distribuci dokumentace.

Dokumentace bude tvořena v českém jazyce, konzultace budou vedeny v českém jazyce.

4) Implementace požadavků EMS

V této fázi dojde z implementace požadavků vyplývající z vydané dokumentace systému EMS odpovědnými pracovníky společnosti pod vedením poradce. Připravíme Vám veškeré formuláře k jejich vyplnění – komplexně zpracujeme.

Provádíme kontrolní dny v době implementace požadavků systému na všech Vašich pracovištích ve všech procesech, provedeme komplexní přípravu interních auditů:

 • Zpracování Kontextu organizace EMS,
 • zpracování Registru zainteresovaných stran a nastavení komunikace s nimi z pohledu EMS,
 • zpracování Registru závazných požadavků,
 • zpracování Registru rizik a příležitostí EMS,
 • zpracování Politiky a Cílů a programů EMS,
 • nastavení a monitorování stavu personálního zajištění, pracovních náplní, školení z pohledu EMS,
 • nastavení a monitorování řízení změn v oblasti EMS,
 • zpracování Registru environmentálních aspektů,
 • zpracování LCA,
 • nastavení a monitorování metrologie v oblasti EMS,
 • nastavení a monitorování řízení dokumentovaných informací EMS,
 • nastavení a monitorování havarijní připravenosti a reakce z pohledu EMS,
 • nastavení a monitorování a měření EMS, zpracování Registru monitorování a měření,
 • nastavení a monitorování řízení neshod, nápravné opatření a zlepšování EMS,
 • nastavení a monitorování, zpracování přezkoumání EMS,
 • nastavení a monitorování, provádění interních auditů EMS,
 • nastavení a monitorování, zpracování hodnocení souladu EMS,
 • nastavení a monitorování:
 1. Odpadové hospodářství (kontrola zpracování směrnice odpadového hospodářství, kontrola vedení průběžné evidence odpadů, kontrola zpracování základního popisu odpadů – písemných informací, kontrola zpracování ročního hlášení, kontrola kopií dokladů oprávněných osob, kontrola označení sběrných nádob, kontrola vedení ILNO, kontrola vedení OLPNO, kontrola zpracování statistického hlášení o produkci odpadů).
 2. Nakládání s obaly (kontrola zpracování směrnice pro nakládání s obaly, kontrola přihlášení ke společnosti EKOKOM či zapsání do Seznamu osob, kontrola zpracování hlášení obalů, kontrola zajištění zpětného odběru obalů).
 3. Ochrana ovzduší (kontrola zpracování směrnice pro ochranu ovzduší, analýza zdrojů znečišťování ovzduší, kontrola povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, kontrola zpracování evidence zdrojů znečišťování ovzduší – stálé a proměnné údaje, kontrola zpracování a schválení provozních řádů, kontrola zpracování ročních hlášení, kontrola zpracování poplatkového hlášení, kontrola zajištění měření emisí).
 4. Nakládání s chemickými látkami a směsmi (kontrola zpracování směrnice pro nakládání s CHLS, kontrola bezpečnostních listů, kontrola školení pro nakládání s vybranými CHLS, kontrola vedení evidence nakládání s CHLS, kontrola správného zacházení s CHLS ve výrobě).
 5. Prevence závažných havárií (kontrola zpracování protokolárního zařazení - provedení analýzy druhů a množství nebezpečných chemických látek a směsí dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a směsmi).
 6. Nakládání s vodami (kontrola zpracování koncepce nakládání s vodami, kontrola zpracování provozních řádů vodohospodářských děl, kontrola zpracování žádostí o souhlas k vypouštění odpadních vod, kontrola zpracování poplatkových hlášení a přiznání, kontrola zpracování ročních hlášení, kontrola zajištění měření kvality vypouštěných odpadních vod, kontrola zpracování a schválení havarijního plánu, kontrola protokolů o těsnosti záchytných jímek, kontrola záznamů z vizuální kontroly těsnosti skladů a skládek apod.).
 7. Hlášení do IRZ (kontrola do IRZ).
 8. IPPC.
 9. Ekologická újma – kontrola správnosti zpracování.
 10. Ostatní – kontrola plnění v oblasti nakládání s regulovanými látkami a kontrola plnění požadavků na měření účinnosti kotlů, případně klimatizací .

V rámci pravidelných návštěv Vás metodicky vedeme v rámci plnění právních požadavků podnikové ekologie. Veškeré dokumenty týkající se provozní podnikové ekologie jsou námi kontrolovány v rozsahu uvedeném v bodě 1 této stránky.

5) Provedení interních auditů EMS

V této fázi provedeme kompletní interní audity všech prvků normy a procesů ve Vaší společnosti. Zpracujeme kompletní dokumentaci k interním auditům dle požadavků normy ISO 19011. Na závěr projednáme s odpovědnými zástupci případná zjištění z interních auditů. Navrhneme ve spolupráci s Vámi přiměřená a realizovatelná opatření k nápravě.

6) Realizace kontrolních auditů EMS, zpracování přezkoumání EMS vedením

V této etapě provádíme kontrolní audity s cílem ověřit, zda navržená opatření k nápravě a preventivní opatření z interních auditů byla realizována. Následně provedeme uzavření interních auditů  a zpracujeme ve spolupráci s Vámi přezkoumání EMS vedením včetně analýzy všech Vašich hlavních procesů za použití vhodných statistických metod.

7) Certifikační audit

V této etapě bude proveden audit 1. a 2. stupně Vámi vybraným certifikačním orgánem za naší účasti, kdy Vám pomáháme daný systém obhájit po celou dobu certifikačního auditu. V případě stanovení doporučení certifikačního auditora v rámci certifikačního auditu je ve spolupráci s Vámi realizujeme.

2. etapa: Následné udržování a zlepšování EMS dle ISO 14001 – spolupráce po získání certifikátu

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Tyto služby provádíme i klientům, u kterých jsme EMS nestavěli, avšak chtějí změnit dosavadní poradenskou společnost.

V rámci této služby provedeme ve Vaší organizaci:

 • Interní audity,
 • aktualizace dokumentace EMS,
 • zpracování přezkoumání EMS,
 • poskytneme Vám odborné konzultace,
 • uspořádáme školení ve Vaší organizaci,
 • obhájíme Vám i v dalších letech certifikát.

Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsme připraveni Vám pomoci.

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři "QEMS" s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!