ISO 50001

Výstavba systému managementu řízení energií dle ČSN EN ISO 50001

Stavíme systémy managementu řízení energií (dále jen EnMS) dle ČSN EN ISO 50001 kvalitně s vysokou přidanou hodnotou pro Vaší organizaci Obecná charakteristika naší práce.

Při výstavbě systému vycházíme ze základních všeobecných principů EnMS.

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE.

 

1) Úvodní přezkoumání EnMS

Celkové prověření stavu EnMS ve Vaší organizaci, vypracování zprávy z úvodního přezkoumání daného systému, ve které budou dány doporučení k realizaci nutných činností k dosažení shody s požadavky  příslušné normy a s legislativními a jinými požadavky a specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím EnMS a požadavky normy ČSN EN ISO 50001.

Základní oblasti, ve kterých se budeme pohybovat:

  • Plánování energetické koncepce, stanovení politiky a cílů v této oblasti a jejich plnění,
  • oblast stanovení nástrojů pro monitorování a měření energetických cílů,
  • přezkoumání EnMS.

2) Informační seminář EnMS pro vrcholové a střední vedení Vaší organizace a pro řadové pracovníky:

Bude provedeno našimi lektory školení EnMS, které bude zaměřeno svým obsahem a rozsahem pro střední a vrcholový management vaší organizace a pro řadové pracovníky. Účastníkům školení budou  předány OSVĚDČENÍ o účasti na školení. Školení bude probíhat za pomoci vizualizace (dataprojektor atd.).

3) Etapa tvorby dokumentace EnMS

  Odborný poradce provede zhodnocení a revizi stávající dokumentace vaší organizace a zpracuje relevantní dokumentaci EnMS za asistence vašich odpovědných pracovníků. Bude zpracována  dokumentace EnMS.Poradce zapracuje připomínky do dokumentů . Provedeme grafické zpracování a následně provedeme vydání a distribuci dokumentace ve vaší  organizaci.

4) Implementace požadavků EnMS

V rámci této etapy vás poradce ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace provede implementační fází, kdy pod vedením poradce budou zpracovány potřebné záznamy dle požadavků EnMS.

5) Provedení interních auditů EnMS

Následně provedeme kompletně interní audity EnMS dle požadavků ČSN EN ISO 19011 ve spolupráci s jmenovanými interními auditory Vaší organizaci. Bude zpracován program auditů, plán  interních auditů, auditní dotazník, zpráva z auditu, následně bude proveden kontrolní audit pro uzavření zjištění z interního auditu.

6) Provedení kontrolních auditů s vazbou na kontrolu realizace nápravných a preventivních opatření a konečná kontrola projektu

Poradce provede kontrolní audity pro odstranění neshod a pro realizaci doporučení vydaných poradcem ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace. Provedeme konečnou  kontrolu projektu, zpracujeme zprávu o stavu QMS - přezkoumání systému.

7) Účast na auditu 1. a 2. stupně - certifikační proces

V této etapě se budeme účastnit auditu prvního a druhého stupně v rámci certifikačního procesu EnMS a poskytneme odbornou pomoc při obhajobě EnMS.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

  • Velikost a organizační členění organizace,
  • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění,
  • předmět a rozsah výstavby systému managementu,
  • rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu.

 

Způsob platby:

Dle dohody - navrhujeme: Platba jedenkrát měsíčně po odvedení výkonu (výpočet: Celkové částky: počet měsíců zavádění systému managementu) či platba po ukončení jednotlivých etap výstavby daného systému managementu. Splatnost faktury 14 - 30 dnů či dle individuální dohody s klientem.

Garance:

V současné době máme 100 % úspěšnost při certifikačních auditech všech systémů.

V případě nedoporučení k certifikaci v rámci certifikačního auditu certifikačním orgánem způsobený zaviněním ze strany Zhotovitele, je dána garance následného bezplatného odstranění neshod s cílem následné úspěšné certifikace, která je podložena poslední splátkou dle výše navrženého způsobu platby.

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři "QEMS" s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!