SA 8000 / SMETA

Již více jak 9 let stavíme systémy společenské odpovědnosti firem (dále jen CSR) kvalitně s vysokou přidanou hodnotou pro Vaší organizaci .

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE:

1. etapa: Výstavba dle SA 8000 / SMETA  – spolupráce do získání certifikátu

Etapy výstavby:

1) Úvodní přezkoumání dle SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391

Celkové prověření stavu SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391 ve Vaší organizaci, vypracování zprávy z úvodního přezkoumání daného systému, ve které budou dány doporučení k realizaci nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušné normy a s legislativními a jinými požadavky a specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím systémem a požadavky SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391.

V rámci úvodního přezkoumání se zaměříme na:

 • Audit etiky v podnikání,
 • audit ekonomické výkonnosti a ekonomických vlivů, poplatků a sankcí,
 • audit plánování, realizace investic a výsledků výkonnosti,
 • audit aspektů společenské odpovědnosti v environmentální oblasti a oblasti BOZP,
 • audit aspektů společenské odpovědnosti v sociální oblasti,
 • audit zdrojů a komunikace (interní a externí),
 • audit Systém managementu (definování politiky CSR, provádění, přezkoumání CSR, určení zástupce vrcholového vedení, audit výcviku CSR, audit kontroly dodavatelů, adresování zájmů a realizace nápravných opatření, Vnější komunikace, přístup k ověření skutečnosti, záznamy).

2) Informační seminář  pro vrcholové a střední vedení Vaší organizace a pro řadové pracovníky:

Bude provedeno našimi lektory školení SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391, které bude zaměřeno svým obsahem a rozsahem pro střední a vrcholový management vaší organizace a pro řadové pracovníky. Účastníkům školení budou předány OSVĚDČENÍ o účasti na školení. Školení bude probíhat za pomoci vizualizace (dataprojektor, meotar atd.).  

3) Etapa tvorby dokumentace SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391

Odborný poradce provede zhodnocení a revizi stávající dokumentace vaší organizace a zpracuje relevantní dokumentaci SA 8000 / SMETA za asistence vašich odpovědných pracovníků. Bude zpracována dokumentace SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391 I., II. a III. vrstvy. Poradce zapracuje připomínky do dokumentů I. - III. vrstvy. Provedeme grafické zpracování a následně provedeme vydání a distribuci dokumentace ve vaší organizaci.

4) Implementace požadavků SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391

V rámci této etapy vás poradce ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace provede implementační fází, kdy pod vedením poradce budou zpracovány potřebné záznamy dle požadavků SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391. V rámci pravidelných návštěv Vás metodicky vedeme v rámci plnění právních a jiných požadavků SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391.  

V rámci implementace se zaměříme na:

 • Nastavení a monitorování etiky v podnikání,
 • nastavení a monitorování ekonomické výkonnosti a vlivů,
 • nastavení a monitorování plánování a realizace investic a výsledků výkonnosti,
 • nastavení a monitorování poplatků a sankcí,
 • nastavení, zpracování a monitorování aspektů společenské odpovědnosti v environmentální oblasti, stavu BOZP na pracovišti,
 • nastavení, zpracování a monitorování aspektů společenské odpovědnosti v sociální oblasti,
 • nastavení a monitorování zdrojů a komunikace (interní a externí).

Nastavení a monitorování Systém managementu (definování politiky CSR, provádění přezkoumání CSR, určení zástupce vrcholového vedení, audit výcviku CSR, audit kontroly dodavatelů, adresování zájmů a realizace nápravných opatření, Vnější komunikace, přístup k ověření skutečnosti, záznamy).

5) Provedení interních auditů SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391

Následně provedeme kompletně interní audity SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391 dle požadavků ČSN EN ISO 19011 ve spolupráci s jmenovanými interními auditory Vaší organizace. Bude zpracován program auditů, plán interních auditů, auditní dotazník, zpráva z auditu, následně bude proveden kontrolní audit pro uzavření zjištění z interního auditu.

6) Provedení kontrolních auditů s vazbou na kontrolu realizace nápravných a preventivních opatření a konečná kontrola projektu

Poradce provede kontrolní audity pro odstranění neshod a pro realizaci doporučení vydaných poradcem ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace. Provedeme konečnou kontrolu projektu, zpracujeme zprávu o stavu systému.

7) Účast na certifikačním procesu

V této etapě se budeme účastnit auditu prvního a druhého stupně v rámci certifikačního procesu SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391 a poskytneme odbornou pomoc při obhajobě tohoto systému.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte

2. etapa: Následné udržování a zlepšování CSR dle SA 8000 / SMETA/ ČSN 010391 – spolupráce po získání certifikátu

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Tyto služby provádíme i klientům, u kterých jsme tento sytém nestavěli, avšak chtějí změnit dosavadní poradenskou společnost.

V rámci této služby provedeme ve Vaší organizaci:

 • Interní audity,
 • poskytneme Vám odborné konzultace,
 • uspořádáme školení ve Vaší organizaci,
 • zaktualizujeme registry, cíle a navazující dokumentaci,
 • obhájíme Vám certifikát i v dalších letech.

Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsme připraveni Vám pomoci.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací pro udržování a zlepšování zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

 • Velikost a organizační členění organizace,
 • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění,
 • předmět a rozsah výstavby systému managementu,
 • rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu.

 

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři "QEMS" s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!