ISO 45001/ Bezpečný podnik / SCC

Výstavba systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001/ Bezpečný podnik/SCC

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce:

 

 

1. etapa: Výstavba SMBOZP dle ISO 45001 / Bezpečný podnik / SCC – spolupráce do získání certifikátu

1) Úvodní přezkoumání SMBOZP

V této etapě provedeme celkové prověření stavu SMBOZP ve Vaší společnosti formou prověření všech prvků normy  ISO 45001/ Bezpečný podnik či SCC a především pak stavu plnění požadavků v oblasti BOZP/ PO, vše je zpracováno do zprávy z úvodního přezkoumání SMBOZP v níže uvedeném rozsahu včetně ošetření systémových prvků (níže uvádíme zaměření dle ISO 45001, pro další standardy v nadpisu uvedeno mírně upraveno dle konkrétních specifikací):

 • Analýza stavu Kontextu organizace SMBOZP,
 • analýza komunikace se zainteresovanými stranami z pohledu SMBOZP,
 • analýza stavu registru závazných požadavků SMBOZP,
 • analýza stavu rozsahu systému SMBOZP,
 • analýza procesního řízení SMBOZP, nastavení účinnosti a efektivnosti SMBOZP,
 • analýza stavu rizik a příležitostí SMBOZP,
 • analýza stavu politiky a cílů a programů SMBOZP,
 • analýza stavu personálního zajištění, pracovních náplní, školení z pohledu SMBOZP,
 • analýza stavu řízení změn v oblasti SMBOZP,
 • analýza stavu registru pracovních rizik,
 • analýza stavu metrologie v oblasti SMBOZP,
 • analýza řízení dokumentovaných informací SMBOZP,
 • analýza interní a externí komunikace SMBOZP,
 • analýza havarijní připravenosti a reakce z pohledu SMBOZP,
 • analýza monitorování a měření SMBOZP,
 • analýza nákupu z pohledu SMBOZP,
 • analýza řízení neshod, nápravné opatření a zlepšování SMBOZP,
 • analýza přezkoumání SMBOZP,
 • analýza interních auditů SMBOZP,
 • analýza hodnocení souladu SMBOZP,
 • analýza provozu:
 1. Postup a samotné vyhodnocení pracovních rizik,
 2. kategorizace prací,
 3. postup k provádění smluvní lékařské péče,
 4. traumatologický plán,
 5. postup k řízení pracovních úrazů, kniha pracovních úrazů,
 6. postup k používání bezpečnostních značek,
 7. postup k zákazu používání alkoholu a jiných návykových látek, postup pro školení BOZP,
 8. postup pro plánování a provádění školení, osnovy školení,
 9. postup k zakázaným pracím těhotným a kojícím do devátého měsíce, mladistvým …,
 10. postup pro poskytování OOPP, čistících, mycích a desinfekčních prostředků, postup na poskytování ochranných nápojů,
 11. postup provádění prověrky BOZP a jiné kontroly BOZP,
 12. postupy pro práci s CHLS, písemná pravidla,
 13. postupy pro kontroly pracovišť,
 14. dopravně provozní řád,
 15. skladové řády,
 16. místní provozní bezpečnostní předpisy pro technická zařízení umístěná v areálu společnosti,
 17. prověření začlenění do kategorie činností podle požární nebezpečnosti a stanovené dokumentace z provedení začlenění do kategorie podle požární nebezpečnosti,
 18. zpracování návrhu stanovení organizace zabezpečení PO s ohledem na míru požárního nebezpečí,
 19. zpracování, kontrola aktualizace dokumentace PO v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcí vyhláškou odpovídající požárnímu nebezpečí objednatele, a to zejména požární knihy,
 20. doporučování potřebného množství a druhů vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti,
 21. doporučování opatření potřebných pro udržování požární techniky, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení v provozuschopném stavu,
 22. doporučování opatření z vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, vedení dokumentace o požárech, oznámení územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech provozovaných objednatelem nebo v jím vlastněných či užívaných prostorách,
 23. zajištění povinností pro udržování volných příjezdových komunikací, nástupní plochy pro požární techniku, únikových cest, volných přístupů k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
 24. prověřovat označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu z PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení,
 25. pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o PO a navrhovat opatření z odstranění zjištěných závad,
 26. provádění školení zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb.,
 27. provádění odborné přípravy požárních hlídek a preventistů dle výše uvedeného standardu,
 28. zajišťování metodické pomoci při organizaci a provádění cvičných požárních poplachů,
 29. účastnit se kontrol plnění povinností na úseku PO prováděné orgány státního požárního dozoru,
 30. zajistit v rozsahu vymezeném předmětem uzavřené smlouvy splnění opatření k nápravě uložených orgány státního požárního dozoru při kontrole plnění povinností a úseku PO,
 31. spolupracovat s orgány státního požárního dozoru pro provádění požárně technické expertizy ke zjištění příčin případného požáru.

 

2) Informační seminář k SMBOZP:

Vybraní pracovníci Vaší společnosti se zúčastní školení. Účastníkům budou předány skripta  a OSVĚDČENÍ o účasti na školení. 

3) Etapa tvorby dokumentace SMBOZP:

Předpokládaný rozsah I. a II. vrstvy dokumentace SMBOZP (pokud má společnost zaveden QMS dle ISO 9001/ IATF 16949, je většina dokumentů námi integrována do systému QMS):

 • Politika SMBOZP -  vhodné integrovat.
 • Cíle a programy SMBOZP - vhodné integrovat.
 • Kontext z pohledu SMBOZP - vhodné integrovat.
 • Registr zainteresovaných stran SMBOZP - vhodné integrovat.
 • Registr právních a jiných požadavků SMBOZP - vhodné integrovat.
 • Registr rizika a příležitostí  SMBOZP - vhodné integrovat.
 • Registr pracovních rizik.
 • Registr monitorování a měření SMBOZP.
 • Příručka SMBOZP (vhodné integrovat do Příručky kvality).
 • Organizační řád (bude doplněn o požadavky SMBOZP) – vhodné integrovat.
 • Spisový, skartační a archivační řád (bude doplněn o požadavky SMBOZP) – vhodné integrovat.
 • Řízení dokumentovaných informací   - vhodné integrovat.
 • Aktivita managementu, stanovení pracovních rizik, nastavení řízení změn SMBOZP.
 • Personalistika, výcvik a vzdělávání - vhodné integrovat.
 • Interní audity SMBOZP - vhodné integrovat.
 • Hodnocení souladu a vyhodnocení bezpečnostního profilu.
 • Monitorování a měření SMBOZP.
 • Zlepšování, nápravná opatření - vhodné integrovat.
 • Organizační zajištění BOZP a další dokumenty k zajištění BOZP.
 • Organizační zajištění PO a další dokumenty dle požárního začlenění.
 • Školení dodavatelů z požadavků SMBOZP, dodavatelské audity z pohledu SMBOZP.

Provedeme veškeré grafické úpravy. Dokumentaci připravíme k vydání včetně všech potřebných formulářů. Provedeme ve spolupráci s Vámi vydání a distribuci dokumentace.

Dokumentace bude tvořena v českém jazyce, konzultace budou vedeny v českém jazyce.

4) Implementace požadavků SMBOZP

V této fázi dojde k implementaci požadavků vyplývající z vydané dokumentace systému SMBOZP odpovědnými pracovníky společnosti pod vedením poradce. Připravíme Vám veškeré formuláře k jejich vyplnění – komplexně zpracujeme.

Provádíme kontrolní dny v době implementace požadavků systému na všech Vašich pracovištích ve všech procesech, provedeme komplexní přípravu interních auditů:

 • Zpracování Kontextu organizace SMBOZP,
 • zpracování Registru zainteresovaných stran a nastavení komunikace s nimi z pohledu SMBOZP,
 • zpracování Registru závazných požadavků SMBOZP,
 • zpracování Registru rizik a příležitostí SMBOZP,
 • zpracování Politiky a Cílů a programů SMBOZP,
 • nastavení a monitorování stavu personálního zajištění, pracovních náplní, školení z pohledu SMBOZP,
 • nastavení a monitorování řízení změn v oblasti SMBOZP,
 • zpracování registru pracovních rizik,
 • nastavení a monitorování metrologie v oblasti SMBOZP,
 • nastavení a monitorování řízení dokumentovaných informací SMBOZP,
 • nastavení a monitorování havarijní připravenosti a reakce z pohledu SMBOZP,
 • nastavení a monitorování a měření SMBOZP, zpracování Registru monitorování a měření SMBOZP,
 • nastavení a monitorování řízení neshod, nápravné opatření a zlepšování SMBOZP,
 • nastavení a monitorování, zpracování přezkoumání SMBOZP,
 • nastavení a monitorování, provádění interních auditů SMBOZP,
 • nastavení a monitorování, zpracování hodnocení souladu SMBOZP,
 • nastavení a monitorování:
  • vstupní analýzy souladu s právními a jinými požadavky v oblasti BOZP a PO,
  • zpracování komplexní dokumentace BOZP a PO,
  • zpracování osnovy školení BOZP a proškolení zaměstnanců (základní školení zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnancům vstupní/ řadová školení - on-line školení - e-learning),
  • zpracování osnovy školení PO a proškolení zaměstnanců dle výsledků požárního začlenění objektu (základní školení zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnanců, školení požární hlídky, školení požárního preventisty, vstupní/ řadová školení, školení obsluhy ohlašovny požáru apod.),
  • odborná pomoc při implementaci požadavků v oblasti BOZP a PO v provozu,
  • provedení roční prověrky BOZP,
  • provedení požárních preventivních prohlídek v periodě dle zařazení.

V rámci pravidelných návštěv Vás metodicky vedeme v rámci plnění právních požadavků systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Veškeré dokumenty týkající se SMBOZP jsou námi kontrolovány v rozsahu uvedeném v bodě 1 této stránky.

5) Provedení interních auditů SMBOZP

V této fázi provedeme kompletní interní audity všech prvků normy a procesů ve Vaší společnosti. Zpracujeme kompletní dokumentaci k interním auditům dle požadavků normy ISO 19011. Na závěr projednáme s odpovědnými zástupci případná zjištění z interních auditů. Navrhneme ve spolupráci s Vámi přiměřená a realizovatelná opatření k nápravě.

6) Realizace kontrolních auditů SMBOZP, zpracování přezkoumání SMBOZP vedením

V této etapě provádíme kontrolní audity s cílem ověřit, zda navržená opatření k nápravě a preventivní opatření z interních auditů byla realizována. Následně provedeme uzavření interních auditů  a zpracujeme ve spolupráci s Vámi přezkoumání SMBOZP vedením včetně analýzy všech Vašich hlavních procesů za použití vhodných statistických metod.

7) Certifikační audit

V této etapě bude proveden audit 1. a 2. stupně Vámi vybraným certifikačním orgánem za naší účasti, kdy Vám pomáháme daný systém obhájit po celou dobu certifikačního auditu. V případě stanovení doporučení certifikačního auditora v rámci certifikačního auditu je ve spolupráci s Vámi realizujeme.

2. etapa: Následné udržování a zlepšování SMBOZP dle ISO 45001 / Bezpečný podnik / SCC – spolupráce do získání certifikátu

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Tyto služby provádíme i klientům, u kterých jsme SMBOZP nestavěli, avšak chtějí změnit dosavadní poradenskou společnost.

V rámci této služby provedeme ve Vaší organizaci:

 • Interní audity,
 • aktualizace dokumentace SMBOZP,
 • zpracování přezkoumání SMBOZP,
 • poskytneme Vám odborné konzultace,
 • uspořádáme školení ve Vaší organizaci.

Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsme připraveni Vám pomoci.

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři "QEMS" s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!