ISO 17025

Již více jak 15 let stavíme systémy managementu jakosti v laboratořích dle ČSN EN ISO/ IEC 17025 (dále jen QMS) kvalitně s vysokou přidanou hodnotou pro Vaší organizaci obecná charakteristika naší práce. Při výstavbě systému vycházíme ze základních všeobecných principů systému ČSN EN ISO/ IEC 17025.

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE:

​​​​

1. etapa: Výstavba QMS dle ISO 17025 – spolupráce do získání akreditace

1. Provedení úvodní analýzy stavu
Bude provedena analýza stávajícího stavu plnění požadavků normy ISO 17025 v základním rozsahu:

 • Organizační zajištění činností,
 • řízení dokumentace a záznamů,
 • přezkoumání obchodního vztahu,
 • analýza stavu subdodávek zkoušek,
 • přezkoumání nakupování služeb a dodávek,
 • řízení reklamací, řízení neshodných prací při zkouškách,
 • zlepšování, nápravná a preventivní opatření,
 • analýza příčin,
 • výběr a uplatnění opatření k nápravě,
 • monitorování opatření k nápravě,
 • dodatečné audity,
 • řízení technických záznamů,
 • provádění interních auditů,
 • stav přezkoumání systému managementu,
 • technické požadavky na osoby pracující v laboratoři, prostory a podmínky prostředí provádění zkoušek apod., zkušební metody a jejich validace,
 • analýza metod vyvinutých laboratoří, validace těchto metod, analýza provádění odhadů nejistot měření,
 • analýza návaznosti měření,
 • analýza kalibrací, zkoušení,
 • analýza referenčních etalonů a materiálů,
 • analýza mezizkušebních kontrol, provádění vzorkování,
 • analýza stavu zacházení se zkušebními položkami,
 • analýza zajišťování kvality výsledků zkoušek,
 • analýza stavu protokolů o zkouškách, vystavení kalibračích listů.

Etapa tvorby dokumentace

V rámci této etapy kompletně zpracujeme dokumentace první a druhé vrstvy. Provedeme veškeré grafické úpravy. Dokumentaci připravíme k vydání včetně všech potřebných formulářů. Provedeme ve spolupráci s Vámi vydání a distribuci dokumentace. Dokumentace bude tvořena v českém jazyce, konzultace budou vedeny v českém jazyce. Zavazujeme se připravit veškerou požadovanou dokumentaci v souladu s požadavky normy ISO 17025 (zde je nutné však uplatnit výjimku ve specifických výpočtech odhadů nejistot za použití statistických metod, kdy budeme tuto oblast konzultovat s Vámi určenými odborníky na danou oblast).

Varianta I.:

Zpracování první a druhé vrstvy dokumentace, tj. Příručky kvality laboratoře, Vnitřní řád, Politiky a cílů kvality laboratoře a spolupráce – připomínkování návrhů III. vrstvy, tj. metodických pokynů, které budou tvořeny zadavateli a námi připomínkovány.

Varianta II.:

Zpracování první a druhé vrstvy dokumentace, tj. Příručky kvality laboratoře, Vnitřní řád, Politiky a cílů kvality laboratoře a spolupráce a zpracování návrhů III. vrstvy, tj. metodických pokynů, které budou tvořeny naší společností a Vámi pouze připomínkovány.

Implementace požadavků, interní audit a přezkoumání

V této fázi dojde k implementaci požadavků vyplývající z vydané dokumentace odpovědnými pracovníky společnosti pod vedením poradce. Připravíme Vám veškeré formuláře z jejich vyplnění. Provádíme kontrolní dny v době implementace požadavků systémů na všech Vašich pracovištích ve všech procesech, provedeme interní audity a přezkoumání systému.

 

4) Příprava žádosti o akreditaci

Pomoc s vyplněním žádosti o přezkoumání dokumentace, zapracování připomínek k dokumentaci od ČIA a žádost o akreditaci a s přípravou dokumentace potřebné z odeslání žádosti.

5) Akreditační audit

V případě, že certifikační orgán bude souhlasit s účastí na auditu, budeme se účastnit auditu a v rámci možnosti dané akreditačním orgánem vás obhajovat.

6) Spolupráce na odstranění případných neshod z akreditačního auditu ČIA

V případě, že akreditační orgán identifikuje neshody zapříčiněné poradenskou společností, bude zdarma odstraněna neshoda/ neshody.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

2. etapa: Následné udržování a zlepšování QMS dle ISO 17025 – spolupráce po získání akreditace

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Tyto služby provádíme i klientům, u kterých jsme ISO 17025 nestavěli, avšak chtějí změnit dosavadní poradenskou společnost.

V rámci této služby provedeme ve Vaší organizaci:

 • Interní audity,
 • poskytneme Vám odborné konzultace,
 • uspořádáme školení ve Vaší organizaci,
 • zaktualizujeme registry, cíle a navazující dokumentaci,
 • obhájíme Vám akreditaci i v dalších letech.

Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsme připraveni Vám pomoci.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací pro udržování a zlepšování ISO 17025 zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

 • Velikost a organizační členění organizace,
 • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění,
 • předmět a rozsah výstavby systému managementu,
 • rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu zejména při tvorbě III. vrstvy dokumentace, tj. metodických pokynů.

Způsob platby:

Dle dohody - navrhujeme: Platba jedenkrát měsíčně po odvedení výkonu (výpočet: Celkové částky: počet měsíců zavádění systému managementu) či platba po ukončení jednotlivých etap výstavby daného systému managementu. Splatnost faktury 14 - 30 dnů či dle individuální dohody s klientem.

Garance:

V současné době máme 100 % úspěšnost při certifikačních auditech všech systémů.

V případě nedoporučení k certifikaci v rámci certifikačního auditu certifikačním orgánem způsobený zaviněním ze strany Zhotovitele, je dána garance následného bezplatného odstranění neshod s cílem následné úspěšné certifikace, která je podložena poslední splátkou dle výše navrženého způsobu platby.

Celkový počet konzultačních dnů na místě: záleží na volbě Varianty I. nebo II. v rámci zpracování dokumentace QMS

Celkový počet konzultačních dnů v kanceláři "QEMS" s.r.o.: záleží na volbě Varianty I. nebo II. v rámci zpracování dokumentace QMS

Termín plnění: dle potřeby klienta

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!