ISO 9001/ IATF 16949

Výstavba systému managementu kvality dle ISO 9001/ IATF 16949

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce:  

 

1. etapa: Výstavba QMS dle ISO 9001/ IATF 16949 – spolupráce do získání certifikátu

1) Úvodní přezkoumání QMS:

V této etapě provedeme celkové prověření systému managementu kvality (dále jen QMS) ve Vaší společnosti. Získané informace zapracujeme do zprávy z úvodního přezkoumání systému managementu, ve které budou dány doporučení k realizaci nutných činností z dosažení shody s požadavky normy ISO 9001/ IATF 16949 a příslušnými legislativními a jinými požadavky a specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím systémem managementu a normou.

Rozsah úvodní analýzy dle požadavků norem je následující:

 • Analýza procesu řízení dokumentovaných informací, včetně spisové a archivační služby,
 • analýza procesu plánování: kontext organizace, registr zainteresovaných stran, stanovení registru rizik a příležitostí, stanovení politiky QMS/ etického kodexu, stanovení cílů QMS a jejich programů, provádění plánování vedením formou plánování zdrojů, zjišťování spokojenosti zákazníka,
 • analýza procesu nastavení organizační struktury, audit pracovních náplní, kvalifikačních požadavků, znalostí organizace, matice zastupitelnosti, audit jmenování představitele QMS, jmenování pracovníka odpovědného za bezpečnost produktu,
 • analýza procesu interní a externí komunikace,
 • analýza procesu přezkoumání QMS,
 • analýza personálního útvaru včetně školení, provádění záznamů ze školení, audit metodiky hodnocení efektivity školení, motivace pracovníků,
 • analýza procesu infrastruktura a pracovní prostředí, metrologie (MSA, způsobilost strojů a zařízení, klíčové stroje a zařízení, politika náhradních dílů, TPM a další),
 • analýza procesu obchodu a nákupu, hodnocení externích poskytovatelů, provádění auditů druhou stranou, PPAP,
 • analýza procesu návrhu a vývoje (v případě vyloučení nebude aplikován),
 • analýza procesu řízení poskytování služeb/ plánování a řízení výroby (APQP, SPC, MSA, Feasibility study, FMEA, Kontrolní plány a další) se zaměřením na identifikaci a sledovatelnost, dále pak na zacházení s majetkem zákazníka a externího poskytovatele, uchovávání produktu,
 • analýza procesu řízení kontroly a zkoušení, řízení neshody, reklamací,
 • analýza neustálého zlepšování (nápravná opatření, analýza údajů, zlepšovací programy (Kaizen, Poka- yoke, ISHIKAWA, A3 report, 8D report atd.).

2) Informační seminář k vybranému systému managementu:

Vybraní pracovníci Vaší společnosti se zúčastní školení. Účastníkům budou předány skripta a OSVĚDČENÍ o účasti na školení (vizualizace pomocí dataprojektoru, flipchartu, workshopů, tabule atd.).

3) Etapa tvorby dokumentace vybraného systému managementu:

V rámci této etapy kompletně zpracujeme dokumentaci zaváděného systému managementu pro všechny certifikované procesy na klíč. Provedeme veškeré grafické úpravy. Dokumentaci připravíme k vydání včetně všech potřebných formulářů. Provedeme ve spolupráci s Vámi vydání a distribuci dokumentace.

Dokumentace bude tvořena v českém jazyce, konzultace budou vedeny v českém jazyce.

Předpokládaný rozsah dokumentace I. a II. vrstvy, který je komplexně zpracováván poradci "QEMS" s.r.o.:

 • Politika kvality/ etiky
 • Cíle kvality
 • Kontext organizace
 • Registr rizik a příležitostí
 • Registr zainteresovaných stran
 • Příručka kvality
 • Mapa procesů
 • Karty procesů/ želví diagramy
 • Organizační řád
 • Spisový, skartační a archivační řád
 • Podpisový řád
 • Pracovní řád
 • Řízení dokumentovaných informací
 • Personalistika, výcvik a školení
 • Aktivita managementu, přezkoumání QMS
 • Údržba strojů a zařízení
 • Obchodní činnost
 • Nákup, hodnocení dodavatelů
 • Návrh a vývoj
 • Skladování
 • Plánování a řízení výroby/ poskytování služeb
 • Metrologie
 • Kontrola a zkoušení
 • Řízení neshodného produktu
 • Řízení reklamací
 • Interní audity QMS, audity druhou stranou
 • Zlepšování, nápravná opatření
 • Krizový plán QMS
 • Řízení změn
 • Motivace pracovníků
 • Použití statistických metod

Předpokládaný rozsah dokumentace III. vrstvy: technologické a pracovní postupy, FMEA, Kontrolní plány, které na základě metodického vedení zpracovává již zadavatel.

4) Implementace požadavků systému managementu:

V této fázi dojde z implementaci požadavků vyplývající z vydané dokumentace vybraného systému managementu odpovědnými pracovníky společnosti pod vedením poradce. Připravíme Vám veškeré formuláře k jejich vyplnění. Provádíme kontrolní dny v době implementace požadavků systému na všech Vašich pracovištích ve všech procesech, provedeme komplexní přípravu interních auditů.

Implementace probíhá v těchto procesech:

 • Nastavení a monitorování procesu řízení dokumentovaných informací, včetně spisové a archivační služby.
 • Nastavení a monitorování procesu plánování: kontext organizace, registr zainteresovaných stran, stanovení registru rizik a příležitostí, stanovení politiky QMS/ etického kodexu, stanovení cílů QMS a jejich programů, provádění plánování vedením formou plánování zdrojů, zjišťování spokojenosti zákazníka.
 • Nastavení a monitorování procesu nastavení organizační struktury, audit pracovních náplní, kvalifikačních požadavků, znalostí organizace, matice zastupitelnosti, audit jmenování představitele QMS, jmenování pracovníka odpovědného za bezpečnost produktu.
 • Nastavení a monitorování procesu interní a externí komunikace.
 • Nastavení a monitorování procesu přezkoumání QMS.
 • Nastavení a monitorování personálního útvaru včetně školení, provádění záznamů ze školení, audit metodiky hodnocení efektivity školení, motivace pracovníků.
 • Nastavení a monitorování procesu infrastruktura a pracovní prostředí, metrologie (MSA, způsobilost strojů a zařízení, klíčové stroje a zařízení, politika náhradních dílů, TPM a další).
 • Nastavení a monitorování procesu obchodu a nákupu, hodnocení externích poskytovatelů, provádění auditů druhou stranou, PPAP.
 • Nastavení a monitorování procesu návrhu a vývoje (v případě vyloučení nebude aplikován).
 • Nastavení a monitorování procesu řízení poskytování služeb/ plánování a řízení výroby (APQP, SPC, MSA, Feasibility study, FMEA, Kontrolní plány a další) se zaměřením na identifikaci a sledovatelnost, dále pak na zacházení s majetkem zákazníka a externího poskytovatele, uchovávání produktu.
 • Nastavení a monitorování procesu řízení kontroly a zkoušení, řízení neshody, reklamací.
 • Nastavení a monitorování neustálého zlepšování (nápravná opatření, analýza údajů, zlepšovací programy (Kaizen, Poka- yoke, ISHIKAWA, A3 report, 8D report atd.).

5) Provedení interních auditů systému managementu:

V této fázi provedeme kompletní interní audity všech prvků normy a procesů ve Vaší společnosti. Zpracujeme kompletní dokumentaci k interním auditům dle požadavků normy ISO 19011. Na závěr projednáme s odpovědnými zástupci případná zjištění z interních auditů. Navrhneme ve spolupráci s Vámi přiměřená a realizovatelná opatření k nápravě.

6) Etapa realizace kontrolních auditů, zpracování přezkoumání vedením:

V této etapě provádíme kontrolní audity s cílem ověřit, zda navržená opatření k nápravě a preventivní opatření z interních auditů byla realizována. Následně provedeme uzavření interních auditů a zpracujeme ve spolupráci s Vámi přezkoumání systému vedením včetně analýzy všech Vašich hlavních procesů za použití vhodných statistických metod.

7) Certifikační audit:

V této etapě bude proveden audit 1. a 2. stupně Vámi vybraným certifikačním orgánem za naší účasti, kdy Vám pomáháme daný systém obhájit po celou dobu certifikačního auditu. V případě stanovení doporučení certifikačního auditora v rámci certifikačního auditu je ve spolupráci s Vámi realizujeme.

2. etapa: Následné udržování a zlepšování QMS dle ISO 9001/ IATF 16949 – spolupráce po získání certifikátu

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Tyto služby provádíme i klientům, u kterých jsme QMS nestavěli, avšak chtějí změnit dosavadní poradenskou společnost.

V rámci této služby provedeme ve Vaší organizaci:

 • Interní audity,
 • aktualizaci dokumentace,
 • zpracování přezkoumání QMS,
 • poskytneme Vám odborné konzultace,
 • uspořádáme školení ve Vaší organizaci,
 • obhájíme Vám i v dalších letech certifikát.

Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsme připraveni Vám pomoci.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

 • Velikost a organizační členění organizace,
 • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění,
 • předmět a rozsah výstavby systému managementu,
 • rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu.

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři "QEMS" s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!