ISO 3834/ EN 1090

Již více jak 10 let stavíme systémy managementu jakosti ve svařování (dále jen QMS) kvalitně s vysokou přidanou hodnotou pro Vaší organizaci  obecná charakteristika naší práce.

Při výstavbě systému vycházíme ze základních všeobecných principů systému svařování.

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce:

 

Etapa: Výstavba QMS dle ISO 3834/ EN 1090 – spolupráce do získání certifikátu

 

1) Úvodní přezkoumání QMS ve svařování /pro provádění ocelových a hliníkových konstrukcí

Celkové prověření stavu QMS ve svařování/ ocelových a hliníkových konstrukcích ve Vaší organizaci, vypracování zprávy z úvodního přezkoumání daného systému, ve které budou dány doporučení k realizaci nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušné normy a s legislativními a jinými požadavky a specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím systémem a požadavky norem řady QMS ve svařování/ provádění konstrukcí.

2) Informační seminář  pro vrcholové a střední vedení Vaší organizace a pro řadové pracovníky:

Bude provedeno našimi lektory školení QMS ve svařování/ ocelových a hliníkových konstrukcích, které bude zaměřeno svým obsahem a rozsahem pro střední a vrcholový management vaší organizace a pro řadové pracovníky. Účastníkům školení budou předány OSVĚDČENÍ o účasti na školení. Školení bude probíhat za pomoci vizualizace (dataprojektor, meotar atd.).  

3) Etapa tvorby dokumentace QMS ve svařování/ pro provádění ocelových a hliníkových konstrukcí

Odborný poradce provede zhodnocení a revizi stávající dokumentace vaší organizace a zpracuje relevantní dokumentaci QMS ve svařování za asistence vašich odpovědných pracovníků. Bude zpracována dokumentace QMS ve svařování I., II. a III. vrstvy. Poradce zapracuje připomínky do dokumentů I. - III. vrstvy. Provedeme grafické zpracování a následně provedeme vydání a distribuci dokumentace ve vaší organizaci.

4) Implementace požadavků QMS ve svařování / provádění ocelových a hliníkových konstrukcí

V rámci této etapy vás poradce ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizce provede implementační fází, kdy pod vedením poradce budou zpracovány potřebné záznamy dle požadavků QMS. V rámci pravidelných návštěv Vás metodicky vedeme v rámci plnění právních a jiných požadavků jakosti . 

5) Provedení interních auditů QMS ve svařování/ provádění ocelových a hliníkových konstrukcí

Následně provedeme kompletně interní audity QMS dle požadavků ČSN EN ISO 19011 ve spolupráci s jmenovanými interními auditory Vaší organizace. Bude zpracován program auditů, plán interních auditů, auditní dotazník, zpráva z auditu, následně bude proveden kontrolní audit pro uzavření zjištění z interního auditu.

6) Provedení kontrolních auditů s vazbou na kontrolu realizace nápravných a preventivních opatření a konečná kontrola projektu

Poradce provede kontrolní audity pro odstranění neshod a pro realizaci doporučení vydaných poradcem ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace. Provedeme konečnou kontrolu projektu, zpracujeme zprávu o stavu QMS - přezkoumání systému.

7) Účast na certifikačním procesu

V této etapě se budeme účastnit auditu prvního a druhého stupně v rámci certifikačního procesu QMS ve svařování a posouzení konstrukcí a poskytneme odbornou pomoc při obhajobě tohoto systému.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

  • Velikost a organizační členění organizace,
  • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění,
  • předmět a rozsah výstavby systému managementu,
  • rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu.

Způsob platby:

Dle dohody - navrhujeme: Platba jedenkrát měsíčně po odvedení výkonu (výpočet: Celkové částky: počet měsíců zavádění systému managementu) či platba po ukončení jednotlivých etap výstavby daného systému managementu. Splatnost faktury 14 - 30 dnů či dle individuální dohody s klientem.

Garance:

V současné době máme 100 % úspěšnost při certifikačních auditech všech systémů.

V případě nedoporučení k certifikaci v rámci certifikačního auditu certifikačním orgánem způsobený zaviněním ze strany Zhotovitele, je dána garance následného bezplatného odstranění neshod s cílem následné úspěšné certifikace, která je podložena poslední splátkou dle výše navrženého způsobu platby.

 

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři "QEMS" s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!